Etad Etat Yah Striling Shabd Roop In Sanskrit – एतद्/एतत् (यह) स्त्रीलिंग शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा एषा एते एताः
द्वितीया एताम्, एनाम् एते, एते एताः, एना
तृतीया एतया, एनया एताभ्याम् एताभिः
चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः
पंचमी एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः
षष्ठी एतस्याः एतयोः, एतयोः एतासाम्
सप्तमी एतस्याम् एतयोः, एतयोः एतासु

Post a Comment

0 Comments