Etad/Etat Yah Pulling Shabd Roop In Sanskrit – एतद्/एतत् (यह) पुल्लिंग शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा एषः एतौ एते
द्वितीया एतम्/एनम् एतौ/एनौ एतान्/एनान्
तृतीया एतेन/एनेन एताभ्याम् एतैः
चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः
पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः
षष्ठी एतस्य एतयोः/एनयोः एतेषाम्
सप्तमी एतस्मिन् एतयोः/एनयोः एतेषु

Post a Comment

0 Comments