Yad Jo Striling Shabd Roop In Sanskrit – यद् जो स्त्रीलिंग शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा या ये याः
द्वितीया याम् ये याः
तृतीया यया याभ्याम् याभिः
चतुर्थी यस्यै याभ्याम् याभ्यः
पञ्चमी यस्याः याभ्याम् याभ्यः
षष्ठी यस्याः ययोः यासाम
सप्तमी यस्याम ययोः यासु

Post a Comment

0 Comments