Sarv Sarvnam Pulling Shabd Roop In Sanskrit - सर्व पुल्लिंग शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा सर्वः सर्वी सर्वे
द्वितीया सर्वम् सर्वी सर्वान
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम् सर्वैः
चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
पञ्चमी सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्
सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु

Post a Comment

0 Comments